Pogoji


POGOJI

I. OSNOVNE DOLOČBE

1. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju "pogoji poslovanja") so izdani v skladu s 1751 in naslednjimi členi. Zakon št. 89/2012 Coll., Civilni zakonik (v nadaljnjem besedilu "Civilni zakonik")

Ime: MASANTA s.r.o.

s sedežem: Dolnocholupická 915/65, 143 00 Praha 4

ID: 25730533

Davčna identifikacijska številka: CZ25730533

vpisan v trgovinski register Praškega občinskega sodišča, oddelek C, register 65055.

Kot ekskluzivni distributer podjetja 

GOOD MASK s.r.o.

IC: 09112286

Davčna identifikacijska številka: CZ09112286

s sedežem: Balbínova 529/1, Praga, 12000, Češka

vpisana na praško občinsko sodišče 27. aprila 2020

e-naslov: info@goodmask.org

www.goodmask.si

(v nadaljevanju "prodajalec")

2. Ti pogoji urejajo medsebojne pravice in obveznosti prodajalca in fizične osebe, ki sklene kupno pogodbo zunaj svojega podjetja kot potrošnik ali znotraj svojega podjetja (v nadaljevanju "kupec") prek spletnega vmesnika na spletnem mestu, ki je na voljo na internetnem spletnem naslov www.goodmask.si (v nadaljnjem besedilu "spletna trgovina").

3. Zagotavljanje pogojev poslovanja je sestavni del kupoprodajne pogodbe. Odstopajoča določila v kupoprodajni pogodbi imajo prednost pred določbami teh pogojev.

4. Ti poslovni pogoji in kupoprodajna pogodba so sklenjeni v češkem jeziku.

5. Vsa pogodbena razmerja so sklenjena v skladu z zakonodajo Češke republike.

 

II. PODATKI O BLAGU IN CENAH

 1. Informacije o izdelkih, vključno s cenami posameznih izdelkov in njihovimi glavnimi lastnostmi, so za posamezne izdelke na voljo v katalogu spletne trgovine. Cene blaga so navedene z vključenim davkom na dodano vrednost, vse pripadajoče pristojbine in stroške vračila blaga, če blaga po svoji naravi ni mogoče vrniti po običajni poštni poti. Cene blaga ostajajo veljavne, dokler so razstavljene v spletni trgovini. Ta določba ne izključuje sklenitve kupoprodajne pogodbe pod individualno dogovorjenimi pogoji. 
 2. Vsa predstavitev izdelkov, ki je uvrščena v katalog spletne trgovine, je informativne narave in prodajalec glede tega blaga ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe.

 3. Informacije o stroških, povezanih z embalažo in dostavo izdelkov, so objavljene v spletni trgovini. Podatki o stroških, povezanih z embalažo in dostavo izdelkov, naštetih v spletni trgovini, veljajo le v primerih, ko so izdelki dostavljeni na ozemlju Slovenije.

 4. Popusta na nakupno ceno blaga ni mogoče kombinirati med seboj, razen če se prodajalec s kupcem ne dogovori drugače.

 

III. NAROČILO IN SKLEP POGODBE O NAKUPU

 1. Stroške, ki jih ima kupec pri uporabi oddaljenih komunikacijskih sredstev v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskega klica), krije kupec sam. Ti stroški se ne razlikujejo od osnovne stopnje.

 2. Kupec blago lahko naroči na naslednje načine:
 • preko osebnega računa stranke, če ste se že vnaprej registrirali v spletni trgovini;
 • izpolnjevanje naročilnice brez registracije.
 1. Kupec pri oddaji naročila izbere blago, število kosov, način plačila in dostavo.

 2. Pred oddajo naročila lahko kupec preveri in spremeni podatke, vnesene v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb za nakup. Podatki, ki so s strani kupca jih prodajalec šteje za pravilne. Pogoj za veljavnost naročila je izpolnitev vseh obveznih podatkov v naročilnici ter potrditev kupca, da je prebral te pogoje.

 3. Takoj po prejemu naročila bo prodajalec kupcu poslal potrdilo o prejemu naročila na elektronski naslov, ki ga je kupec vnesel ob naročilu. Ta potrditev je samodejna in se ne šteje za pogodbo. Potrditvi so priloženi trenutni poslovni pogoji prodajalca. Kupoprodajna pogodba se sklene šele potem, ko prodajalec sprejme naročilo. Obvestilo o prejemu naročila se dostavi na e-poštni naslov kupca. / Takoj po prejemu naročila bo prodajalec kupcu poslal potrdilo o prejemu naročila na elektronski naslov, ki ga je kupec vnesel ob naročilu. Ta potrditev se šteje za sklenitev pogodbe. Potrditvi so priloženi trenutni poslovni pogoji prodajalca. Kupoprodajna pogodba se sklene s potrditvijo naročila s strani prodajalca na elektronski naslov kupca. 
 1. V primeru, da prodajalec ne more izpolniti katere od zahtev, navedenih v naročilu, bo spremenjeno ponudbo poslal na elektronski naslov kupca. Spremenjena ponudba se šteje za nov osnutek kupoprodajne pogodbe in v takem primeru se kupoprodajna pogodba sklene s kupčevo potrditvijo sprejetja te ponudbe prodajalcu na njegov elektronski naslov, določen v teh pogojih.

 2. Vsa naročila, ki jih prodajalec sprejme, so zavezujoča. Kupec lahko naročilo prekliče, dokler kupec ne prejme obvestila o prejemu naročila s strani prodajalca. Kupec lahko naročilo prekliče po telefonu na telefonsko številko ali elektronsko pošto  prodajalca, določeno v teh pogojih.

 3. V primeru očitne tehnične napake prodajalca pri navedbi cene blaga v spletni trgovini ali med naročanjem prodajalec ni dolžan kupcu dostaviti blaga za to očitno napačno ceno, tudi če je bilo kupcu poslano samodejno potrdilo o prejemu naročila v skladu s temi pogoji. Prodajalec kupca brez nepotrebnega odlašanja obvesti o napaki in mu na njegov elektronski naslov pošlje spremenjeno ponudbo. Spremenjena ponudba se šteje za nov osnutek kupoprodajne pogodbe in v takem primeru se kupoprodajna pogodba sklene s potrditvijo, da jo kupec sprejme na elektronski naslov prodajalca.

IV. RAČUN ZA STRANKE

 1. Na podlagi kupčeve registracije v spletni trgovini lahko kupec dostopa do svojega računa stranke. Kupec lahko blago naroči s svojega računa stranke. Kupec lahko blago naroči tudi brez registracije.

 2. Kupec je pri registraciji na račun stranke in pri oddaji naročila blaga dolžan pravilno in resnično navesti vse podatke. Kupec je dolžan posodobiti podatke, navedene v uporabniškem računu, v primeru kakršnekoli spremembe. Podatke, ki jih kupec posreduje na kupčevem računu in ob naročilu blaga, prodajalec šteje za pravilne.

 3. Dostop do računa stranke je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan varovati zaupnost podatkov, potrebnih za dostop do njegovega računa stranke. Prodajalec ni odgovoren za kakršno koli zlorabo računa stranke s strani tretjih oseb.

 4. Kupec ni upravičen do uporabe računa stranke tretjim osebam.

 5. Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, še posebej, če kupec ne uporablja več svojega uporabniškega računa ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe ali teh pogojev.

 6. Kupec je seznanjen z informacijo, da uporabniški račun morda ne bo na voljo 24 ur na dan, zlasti glede potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme prodajalca ali zahtevanega vzdrževanja strojne in programske opreme s strani tretjih oseb.

V. POGOJI PLAČILA IN DOSTAVE BLAGA

 1. Ceno blaga in morebitne stroške, povezane z dostavo blaga v okviru kupoprodajne pogodbe, lahko kupec plača na naslednje načine:
 • nakazilo na TRR prodajalca: CZ24 2010 0000 0020 0007 0593, ki ga vodi Fio banka s.r.o. ali
 • online plačilo s plačilno kartico.
 1. Kupec je skupaj s kupnino dolžan prodajalcu povrniti stroške, povezane z pakiranjem in dostavo blaga v dogovorjenem znesku. Če ni spodaj izrecno navedeno drugače, nakupna cena vključuje tudi stroške, povezane z dostavo blaga.

 2. V primeru plačila z gotovino se kupnina plača ob prevzemu blaga. V primeru negotovinskega plačila je kupnina plačljiva takoj po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.

 3. V primeru online plačila (''plačilo ''gateway'') kupec upošteva navodila ustreznega ponudnika elektronskih plačil. 

 4. V primeru brezgotovinskega plačila preko plačilnega naloga  je obveznost kupca, da plača kupnino, izpolnjena, ko je ustrezen znesek viden na prodajalčevem bančnem računu.

 5. Prodajalec od kupca ne zahteva predplačila ali drugega podobnega plačila. Plačilo kupnine pred odpremo blaga ne pomeni varščine.

 6. V skladu z Zakonom o registraciji prodaje mora prodajalec kupcu izdati potrdilo. Hkrati je dolžan prejeti dohodek pri davčnem upravitelju prijaviti prek spleta in v primeru tehnične okvare najkasneje v 48 urah.

 7. Blago je dostavljeno kupcu:
 • na naslov, ki ga določi kupec naročila;
 • na Pick up prevzemnem mestu s seznama, ki ga določi kupec.
 1. Način dostave se izbere med naročanjem blaga.

 2. Stroški dostave blaga, odvisno od načina odpreme in prevzema blaga, so navedeni v naročilu kupca in v potrditvi naročila s strani prodajalca. Če se način prevoza naroči na podlagi posebne zahteve kupca, kupec nosi tveganje in morebitne dodatne stroške, povezane s tem načinom prevoza.

 3. Če je po prodajni pogodbi prodajalec dolžan dostaviti blago na kraj, ki ga je kupec določil v naročilu, je kupec dolžan prevzeti blago ob dobavi. V primeru, da je treba iz razlogov kupca blago dostaviti večkrat ali drugače, kot je določeno v naročilu, je kupec dolžan plačati stroške, povezane s ponovljeno dobavo blaga. stroški, povezani z drugim načinom dostave. 

 4. Po prevzemu blaga od prevoznika je kupec dolžan preveriti celovitost embalaže blaga in v primeru napak takoj obvestiti prevoznika. V primeru ugotovitve kršitve embalaže, ki pomeni nepooblaščen vstop v pošiljko, kupcu pošiljke ni treba prevzeti od prevoznika.

 5. Prodajalec bo kupcu izdal račun. Račun se pošlje na e-poštni naslov kupca. / Račun je priložen dobavljenemu blagu.

 6. Kupec pridobi lastništvo nad blagom s plačilom celotne kupnine za blago, vključno s stroški dostave, vendar najprej s prevzemom blaga. Odgovornost za nenamerno uničenje, poškodovanje ali izgubo blaga preide na kupca v trenutku prejema blaga ali v trenutku, ko je bil kupec dolžan prevzeti blago, vendar tega ni storil v nasprotju z nakupno pogodbo.

VI. ODSTOP OD POGODBE

 1. Kupec, ki je kupoprodajno pogodbo sklenil zunaj svojega posla kot potrošnik, ima pravico odstopiti od kupne pogodbe.

 2. Rok za odstop od pogodbe je 14 dni in sicer: 
 • od datuma prejema blaga;
 • od dneva prejema zadnje pošiljke, če je predmet pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov;
 • od dneva prejema prve pošiljke, če je predmet pogodbe ponovljena redna dobava pošiljke.
 1. Kupec med drugim ne sme odstopiti od kupoprodajne pogodbe:
 • za opravljanje storitev, če so bile izpolnjene z njegovim predhodnim izrecnim soglasjem pred iztekom roka za odstop od pogodbe in je prodajalec kupca pred sklenitvijo pogodbe obvestil, da v takem primeru nima pravice do odstopa od pogodbe;
 •  o dobavi blaga ali storitev, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu neodvisno od volje prodajalca in ki se lahko pojavijo v obdobju odstopa od pogodbe;
 • o dobavi alkoholnih pijač, ki se lahko dostavijo šele po tridesetih dneh in katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, neodvisno od volje prodajalca;
 • o dostavi blaga, ki je bilo spremenjeno glede na želje kupca ali za osebo v katerem imenu je naročal;
 • dobava pokvarljivega blaga in blaga, ki je bilo po dobavi nepovratno pomešano z drugim blagom;
 • dostava blaga v zaprti embalaži, ki jo je kupec odstranil iz embalaže in je zaradi higienskih razlogov ni mogoče vrniti;
 • dobava avdio ali video posnetka ali računalniškega programa, če je odprl originalno embalažo;
 • dostava časopisov, periodičnih publikacij ali revij;
 • dostava digitalne vsebine, če ni bila dostavljena na materialnem nosilcu in je bila dostavljena s predhodnim izrecnim soglasjem kupca pred iztekom odstopne dobe, prodajalec pa je kupca pred sklenitvijo pogodbe obvestil, da v takem primeru nima pravica do odstopa od pogodbe;
 •  v drugih primerih, določenih v § 1837 Civilnega zakonika.

 

 1. Za izpolnitev odstopnega roka mora kupec v odstopnem roku poslati izjavo o odstopu.

 2. Za odstop od kupne pogodbe lahko kupec uporabi standardni obrazec za odstop od pogodbe, ki ga je priskrbel prodajalec. Odstop od kupne pogodbe bo kupec poslal na elektronski naslov ali naslov za dostavo prodajalca, določen v teh pogojih. Prodajalec bo kupcu takoj potrdil prejem obrazca.

 3. Kupec, ki je odstopil od pogodbe, je dolžan prodajalcu vrniti blago v 14 dneh po odstopu od pogodbe. Kupec krije stroške, povezane z vračilom blaga prodajalcu, tudi če blaga zaradi njegove narave po običajni pošti ni mogoče vrniti.

 4. Če kupec odstopi od pogodbe, mu prodajalec nemudoma, vendar najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe vrne vsa sredstva, vključno s stroški dostave, ki jih je od njega prejel, na enak način . Prodajalec bo kupcu prejeta sredstva vrnil na drug način le, če se kupec strinja in če ne bo imel dodatnih stroškov.

 5. Če je kupec izbral drug kot najcenejši način dostave blaga, ki ga ponuja prodajalec, mu kupec povrne stroške dostave blaga v znesku, ki ustreza najcenejšemu ponujenemu načinu dostave blaga. 

 6. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih sredstev, preden kupec preda blago ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu.

 7. Kupec mora blago prodajalcu vrniti nepoškodovano, neobdelano in nekontaminirano ter po možnosti v originalni embalaži. Prodajalec ima pravico enostransko pobotati pravico do povrnitve škode, povzročene na blagu, proti kupčevi pravici do povračila kupnine.

 8. Prodajalec lahko odstopi od kupoprodajne pogodbe zaradi prodaje zalog, nerazpoložljivosti blaga ali kadar je proizvajalec, uvoznik ali dobavitelj blaga prekinil proizvodnjo ali uvoz blaga. Prodajalec mora kupca takoj obvestiti prek elektronskega naslova, navedenega v naročilu, in mu v 14 dneh od obvestila o odstopu od kupoprodajne pogodbe vrniti vsa sredstva, vključno s stroški dostave, prejete od njega po pogodbi, na enak način ali na način, določen s strani kupca.

 9. Če kupec naslova za dostavo ne izpolni pravilno in je naročilo vrnjeno, GOOD MASK  NE odgovarja za podaljšani čas dostave in vrnitve pošiljke ter za stroške, ki bodo nastali pri pošiljanju druge pošiljke. Vrnitev običajno traja od 3 do 5 tednov, saj je izjemno počasna. Prosimo, vedno preverite ali je vaš naslov za dostavo čim bolj popoln in natančen. Priimek, ki ga navedete, mora biti enak tistemu, ki je prikazan na vašem zvoncu / nabiralniku. Če ne gre za zasebni naslov, v polju "podjetje" navedite ime trgovine, pisarne ali kraja, kjer želite prejeti dostavo.

 10. S potrditvijo teh pogojev se kupec strinja, da bo plačal drugo poštnino v primeru vračil za nepopolne naslove, ki jih ni izpolnil, in za pošiljke, ki niso bile pravočasno zahtevane.

VII. PRAVICE, KI IZHAJAJO IZ POMANJKLJIVE IZVEDBE (NEPOPOLNI IZDELKI) 

 1. Prodajalec je odgovoren, da kupcu dostavi blago ki nima napak. Prodajalec ima odgovornost do kupca da zagotovi, da:
 • blago zadovoljuje lastnosti, o katerih so se dogovorile stranke. V kolikor ni posebnega dogovora veljajo lastnosti, ki jih je opisal prodajalec ali proizvajalec oziroma pričakovanja, ki jih ima kupec glede na naravo blaga in so skladna z oglaševanja izdelka;
 • blago je primerno za namen, ki ga je prodajalec navedel za njegovo uporabo, ali za katerega se tovrstno blago običajno uporablja;
 • blago po kakovosti ali izvedbi ustreza dogovorjenemu vzorcu ali modelu, če je bila kakovost ali zasnova določena v skladu z dogovorjenim vzorcem ali modelom;
 • blago je v ustrezni količini, meri ali teži in blago ustreza zahtevam zakonskih predpisov.
 1. Prodajalec ima odgovornost iz naslova pomanjkljive izvedbe vsaj toliko, kolikor še vedno obstajajo obveznosti zaradi napačne izvedbe proizvajalca. V nasprotnem primeru ima kupec pravico uveljavljanja napake na potrošniškem blagu v 24 mesecih od prejema.

 2. Kadar prodajani izdelki, njihova embalaža, navodila ali oglaševanje, ki spremljajo izdelke v skladu z drugo zakonodajo, navajajo obdobje, v katerem se lahko izdelki uporabljajo, se uporabljajo določbe o jamstvu kakovosti. Z zagotavljanjem kakovosti se prodajalec zaveže, da je blago primerno za običajno uporabo v določenem časovnem obdobju ali da bo ohranilo svoje običajne lastnosti. Če je kupec upravičeno kritiziral prodajalca zaradi pomanjkljivosti blaga, obdobje za uveljavljanje pravic do pomanjkljive izvedbe ali garancijskega roka, ne teče skozi obdobje, v katerem kupec ne more uporabiti blaga z napako.

 3. Določbe iz prejšnjega odstavka pogojev ne veljajo za blago: 
 • ki se prodaja po nižji ceni zaradi napake  za katero je bila dogovorjena nižja cena;
 • za obrabo zaradi običajne uporabe  za rabljeno blago z napako, ki ustreza stopnji spremnljive normalne uporabe s strani kupca.

Pravica do pomanjkljive izvedbe ne pripada kupcu, če je pred prevzemom blaga vedel, da je blago pomanjkljivo, ali če je kupec sam povzročil napako.

 1. V primeru napake lahko kupec prodajalcu vloži pritožbo in zahteva:
 •      zamenjavo za novo blago;
 •      popravilo blaga;
 •      razumen popust od kupnine;
 •      odstop od pogodbe.

 

 1. Kupec ima pravico do odstopa od pogodbe:
 •      če ima blago bistveno napako;
 •      če stvari zaradi ponovitve napake ali napak po popravilu ne more izdelka pravilno uporabiti;
 •      v primeru večjega števila napak blaga.

 

 1. Kršitev pogodbe je bistvenega pomena, če je stranka v času sklenitve pogodbe že vedela ali bi morala vedeti,  da druga pogodbena stranka ne bi sklenila pogodbe, če bi kršitev predvidela.

 2. V primeru napake, ki pomeni manjšo kršitev pogodbe (ne glede na to, ali je napaka popravljiva ali nepopravljiva), ima kupec pravico do napake odpraviti ali primeren popust na kupnino.

 3. Če je po popravilu še vedno večkrat prišlo do ponovne odpravljive napake (običajno tretji zahtevek za isto napako ali četrti za različne napake) ali ima blago veliko napak (običajno vsaj tri napake hkrati), ima kupec pravico uveljavljati popust na kupnino, zamenjati blago ali odstopiti od pogodbe.

 4. Kupec mora pri reklamaciji prodajalca obvestiti, katero pravico je izbral. Sprememba izbire brez soglasja prodajalca je mogoča le, če je kupec zahteval odpravo napake, ki se izkaže za nepopravljivo. Če kupec pravočasno ne izbere svoje pravice iz bistvene kršitve pogodbe, ima enake pravice kot v primeru manjše kršitve pogodbe.

 5. Če popravilo ali zamenjava blaga ni mogoča, lahko kupec ob odstopu od pogodbe zahteva vračilo kupnine v celoti.

 6. Če prodajalec dokaže, da je kupec že pred prevzemom ali sam povzročil napako blaga, prodajalec ni dolžan izpolniti kupčevega zahtevka.

 7. Kupec ne more reklamirati znižanega blaga iz razloga, zaradi katerega je blago znižano.

 8. Prodajalec je dolžan pritožbo sprejeti v vseh poslovalnicah, v katerih je sprejem pritožbe možen, ali na sedežu podjetja ali kraju poslovanja. Prodajalec je dolžan kupcu izdati pisno potrditev, kdaj je kupec uveljavil pravico, kakšna je vsebina reklamacije in kakšen način obravnave reklamacije kupec zahteva ter potrditev datuma in načina obravnave pritožba, vključno s potrditvijo popravila in trajanjem ali pisno utemeljitev zavrnitve pritožbe.

 9. Prodajalec ali njegov pooblaščeni delavec bo pritožbo rešil takoj,  v zapletenih primerih ima pravico do reševanja pritožbe  do treh delovnih dneh. To obdobje ne vključuje časa, primernega za vrsto izdelka ali storitve, ki je potreben za strokovno oceno napake. 

  Pritožbe, vključno z odstranitvijo napak, je treba rešiti takoj, vendar najpozneje v 30 dneh od datuma pritožbe, razen če se prodajalec in kupec dogovorita za daljše obdobje.

  Iztek tega roka se šteje za bistveno kršitev pogodbe in kupec ima pravico odpovedati kupno pogodbo.

  Za čas oddaje zahtevka se šteje trenutek, ko prodajalec izrazi voljo kupca (uveljavljanje pravice do pomanjkljive izvedbe).
 1. Prodajalec pisno obvesti kupca o rezultatu reklamacije.

 2. Pravica do pomanjkljive izvedbe ne pripada kupcu, če je kupec pred prevzemom stvari vedel, da ima stvar napako, ali če je kupec sam povzročil napako.

 3. V primeru utemeljene reklamacije ima kupec pravico do povračila namensko nastalih stroškov, nastalih v zvezi s reklamacijo. Kupec lahko to pravico od prodajalca uveljavi v enem mesecu po izteku garancijskega roka, v nasprotnem primeru sodišču le-te ni potrebno odobriti.

 4. Kupec lahko izbere način reklamacije.

 5. Pravice in obveznosti pogodbenih strank glede pravic, ki izhajajo iz pomanjkljivega izvajanja, urejajo členi 1914 do 1925, členi 2099 do 2117 in členi 2161 do 2174 civilnega zakonika in zakon št. 634/1992 Coll., Varstvo potrošnikov. 

 6. Druge pravice in obveznosti strank, povezane z odgovornostjo prodajalca za napake, ureja prodajalčev pritožbeni postopek.

 

VIII. KORESPONDENCA 

 1. Pogodbenici si lahko vso pisno korespondenco sporočita po elektronski pošti.

 2. Kupec prodajalcu dostavi korespondenco na elektronski naslov, naveden v teh pogojih. Prodajalec dostavi kupcu korespondenco na elektronski naslov, naveden v njegovem kupčevem računu ali v naročilu.

 

IX. OSEBNI PODATKI 

 1. Vse informacije, ki jih posredujete pri našem sodelovanju, so zaupne in jih bomo obravnavali kot take. Če nam za to ne date pisnega dovoljenja, vaših podatkov ne bomo uporabljali za noben drug namen razen za izvajanje pogodbe. Skaldno z zakonom imamo pravico uporabljati vaš e-poštni naslov, na katerega je mogoče poslati komercialna sporočila, razen če tega izrecno ne zavrnete. Ta sporočila se lahko nanašajo samo na podobno ali sorodno blago in se lahko kadar koli odjavijo na preprost način (s pošiljanjem izjave, e-pošte ali s klikom na povezavo v komercialnem sporočilu). Elektronski naslov bo v ta namen hranjen 3 leta od sklenitve zadnje pogodbe med pogodbenicama.

 2. Podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov najdete v Pravilniku o zasebnosti.

 

X. IZREDNO REŠEVANJE SPOROV

 1. Češka uprava za trgovinski nadzor s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, internetni naslov: https://adr.coi.cz/cs, je odgovorna za zunanje sodno reševanje potrošniških sporov, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe.

Spletno platformo za reševanje sporov na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr je mogoče uporabiti za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem na podlagi kupoprodajne pogodbe.

 1. Evropski potrošniški center Češka s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, spletni naslov: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju sporov in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22 / ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).

 2. Prodajalec je upravičen do prodaje blaga na podlagi dovoljenja za trgovanje. Licenciranje trgovine v okviru svojih pristojnosti izvaja ustrezni urad za licenciranje trgovine. Češki organ za nadzor trgovine v omejenem obsegu nadzira tudi skladnost z zakonom o Varstvu potrošnikov št. 634/1992

 

XI. KONČNE DOLOČBE

 

 1. Vsi dogovori med prodajalcem in kupcem z zakonodajo Češke republike. Če razmerje, ki ga vzpostavlja kupoprodajna pogodba, vsebuje mednarodni element, se stranki strinjata, da razmerje ureja pravo Češke republike. To ne vpliva na pravice potrošnika, ki izhajajo iz splošno zavezujočih pravnih predpisov.

 2. Prodajalca ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v zvezi s kupcem v smislu določb prvega odstavka, e) alineje  1826. člena Civilnega zakonika.

 3. Vse pravice do prodajalčevega spletnega mesta, zlasti avtorske pravice do vsebine, vključno z postavitvijo strani, fotografijami, filmi, grafiko, blagovnimi znamkami, logotipi in drugo vsebino in elementi, pripadajo prodajalcu. Prepovedano je kopiranje, spreminjanje ali drugačna uporaba spletnega mesta ali katerega koli njegovega dela brez soglasja prodajalca.

 4. Prodajalec ni odgovoren za napake, ki so nastale zaradi posegov tretjih oseb v spletno trgovino ali zaradi njene uporabe v nasprotju z njenim namenom. 

  Kupec pri uporabi spletne trgovine ne sme uporabljati postopkov, ki bi lahko negativno vplivali na njeno delovanje, in ne sme izvajati nobene dejavnosti, ki bi mu ali tretjim osebam omogočala poseganje ali uporabo programske opreme ali drugih komponent spletne trgovine in uporabo spletne trgovine ali njegovih delov ali programske opreme na način, ki bi bil v nasprotju z njenim namenom ali namerom. 
 5. Kupec s tem prevzema tveganje za spremembo okoliščin v smislu 1765. člena, 2 odstavek Civilnega zakonika.

 6. Kupoprodajno pogodbo, vključno s pogoji poslovanja, prodajalec arhivira v elektronski obliki in ni dostopna.

 7. Besedilo pogojev lahko prodajalec spremeni ali dopolni. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz obdobja veljavnosti prejšnje različice pogojev.

 8. Vzorčni obrazec za odstop od pogodbe lahko najdete v sekciji ''Vračilo''

 

Ti pogoji poslovanja začnejo veljati 4. maja 2020